חוק שירותי תעופה | אקספלורר
עוד שירותים
כלים למטייל
בית ספר לטיסות
שירות לקוחות
אקספלורר

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),

תשע"ב-2012*

 

הגדרות

 

1.       בחוק זה –

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

 

         "הוראת השעה" – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020;

 

         "הטבות" – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

 

         "השבת תמורה" – כמשמעותה בסעיף 3(א)(2);

 

         "חבילת תיור" – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;

 

         "חניית ביניים" – שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

 

         "טיסה" – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

 

         "טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

 

(1)   טיסה שלא התקיימה;

 

(2)   טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);

 

         "יעד סופי" – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או – בטיסה הכוללת חניית ביניים – היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;

 

         "כרטיס טיסה" – אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, "אישור" – לרבות במסר אלקטרוני;

 

         "כרטיס טיסה חלופי" – כמשמעותו בסעיף 3(א)(3);

 

         "מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

 

         "מפעיל טיסה" – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;

 

         "נותן שירותי סוכנות נסיעות" – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;

 

         "פיצוי כספי" – כמשמעותו בסעיף 3(א)(4) או (5), לפי העניין;

 

         "עילה מזכה" – עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים 5 עד 9;

 

         "רשות שדות התעופה" – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977;

 

         "שירותי סוכנות נסיעות" – כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;

 

         "שירותי סיוע" – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3(א)(1);

 

         "השר" – שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.

 

תנאים לזכאות להטבות

 

2.       (א)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, "התייצבות במועד" – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

 

         (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –

 

(1)   אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;

 

(2)   אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

 

סוגי ההטבות

 

3.       (א)  ההטבות לפי חוק זה הן:

 

(1)   שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

 

(א)   מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

 

(ב)   אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

 

(ג)    שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

 

(ד)   שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

 

(2)   השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד כ"ד באב התש"ף (14 באוגוסט 2020), לפי המאוחר;

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון)  תש"ף-2020

 

(2א) (א)   על אף האמור בפסקה (2), מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2019, ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהודיע בכתב למנהל רשות התעופה האזרחית, על ירידה בהכנסות כאמור, עד יום כ"ד באב התש"ף (14 באוגוסט 2020);

 

(ב)   מפעיל טיסה או מארגן שהודיע כאמור בפסקת משנה (א) יפרסם באתר האינטרנט שלו, במקום בולט, הודעה על דחיית המועד להשבת התמורה בשל הירידה במחזור הכנסותיו; רשות התעופה האזרחית תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים שמסרו הודעה על ירידה במחזור הכנסותיהם ושהמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך;

 

(3)   כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;

 

(4)   פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי הענין, פנה אליו בכתב; הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו;

 

(5)   פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 21 ימים ממועד הטיסה, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו.

 

         (ב)  לעניין השבת תמורה –

 

(1)   נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

 

(2)   נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים – התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

 

(3)   הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;

 

(4)   בכפוף להוראות פסקאות (1) ו-(2), נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.

 

         (ג)   בסעיף קטן (ב) –

 

         "חניית ביניים" – שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

 

         "כרטיס טיסה הלוך ושוב" – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;

 

         "מפעיל טיסה" – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם.

 

 

אחריות מפעיל טיסה ומארגן

 

4.       יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה.

 

סירוב להטיס נוסע בטיסה

 

5.       (א)  מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, "רישום יתר" – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.

 

         (ב)  נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

 

        (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד) כנוסחו ערב תחילתה של הוראת השעה, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

 

(1)   עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ;

 

(2)   עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ;

 

(3)   עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.

 

         (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.

 

         (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ד), נוסע יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ממארגן שסירב להטיסו בשל טעמי ביטחון כאמור באותו סעיף קטן, פיצוי כספי לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

 

(1)   הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;

 

(2)   הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;

 

(3)   מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

 

 

 

טיסה שבוטלה (הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020 (הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון)  תש"ף-2020

 

6.       (א)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

 

(1)   שירותי סיוע; ואולם לעניין שירותי לינה – תוגבל הזכאות לשני לילות;

 

(2)   השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2) או (2א), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) (בסעיף זה – שובר זיכוי), לפי בחירת הנוסע; לעניין חוק זה, יראו את שובר הזיכוי כהטבה.

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020 (הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון)  תש"ף-2020

 

        (א1) (1)   מפעיל הטיסה או המארגן יודיע באופן ברור לנוסע על זכאותו לבחור בין ההטבות לפי סעיף קטן (א)(2); הסכמת הנוסע לקבל שובר זיכוי תימסר בכתב;

 

(2)   שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור – יחושב הסכום לפי סעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14 ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום התקופה להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2) או (2א), לפי המוקדם;

 

(3)   שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות, ויהיה ניתן לממשו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה או המארגן מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר;

 

(4)   נוסע שקיבל שובר זיכוי זכאי להעבירו לאדם אחר; מפעיל הטיסה או המארגן שהנפיק את השובר לא יתנה העברה כאמור בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום;

 

(5)   נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; ואולם הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות רשאי לפנות כאמור החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר;

 

(6)   לעניין סעיף 2(ב)(2), לא יראו כרטיס טיסה שנרכש באמצעות מימוש שובר זיכוי ככרטיס טיסה שהתקבל בלא תשלום או שנרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.

 

 

         (ו)   מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות להגעה ליעד הסופי.

 

         (ז)   חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן.

 

         (ח)  השר, בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות הנקוב בהגדרה "טיסה שבוטלה", ובלבד שלא ישנה את מספר השעות ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות, יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור.
 

 

טיסה שהמריאה באיחור

 

7.       (א)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

 

         (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.

 

טיסה שמועד המראתה הוקדם

 

8.       (א)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

 

         (ב)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:

 

 

 

(2)   השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

 

 

שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

 

9.       (א)  החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור.

 

         (ב)  החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה, בסכום שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – בסכום השווה למחיר ששולם בעד כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; נרכש כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור – יחושב מחיר כרטיס הטיסה לעניין סעיף קטן זה לפי הוראות סעיף 3(ב)(3).

 

הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועדיה לא אושרו מראש

 

10.    (א)  מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך לא ינפיקו לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, אלא אם כן –

 

(1)   הנוסע קיבל הודעה על מועד הטיסה שאושר ממפעיל הטיסה, מהמארגן או ממי שהסמיכו לכך, שלושה חודשים לפחות לפני אותו מעוד;

 

(2)   רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.

 

         (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.

 

פיצויים לדוגמה הודעה תשפ"א-2021

 

11.    (א)  בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,350 שקלים חדשים, אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה:

 

(1)   מפעיל טיסה או מארגן –

 

(א)   לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5;

 

(ב)   לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6;

 

(ג)    לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7;

 

(ד)   לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8;

 

(ה)   לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב);

 

(2)   מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה.

 

         (ב)  בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:

 

(1)   אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

 

(2)   עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;

 

(3)   היות ההפרה הפרה חוזרת;

 

(4)   חומרת ההפרה ונסיבותיה;

 

(5)   שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

 

         (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה.

 

 

חישוב מרחקים

 

12.    המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי.

 

עדכון סכומים

 

13.    הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה –

 

         "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

 

         "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

 

         "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

חובות יידוע וגילוי

 

14.    (א)  (1)   מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות;

 

(2)   מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט;

 

(3)   בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות;

 

(4)   השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה.

 

         (ב)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.

 

         (ג)   מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארגן.

 

סיוע של נותן שירותי סוכנות נסיעות בקבלת הטבות (הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

 

15.    (א)  לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות; ביקש הנוסע כאמור, יפנה נותן שירותי סוכנות הנסיעות למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות חוק זה.

 

(הוראת שעה – תיקון מס' 1) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

 

         (ב)  נותן שירותי סוכנות נסיעות שקיבל ממפעיל טיסה או ממארגן תשלום בעד הטבה שנוסע זכאי לה (בסעיף קטן זה – תשלום), יעביר לנוסע את התשלום בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתו, ואם קיבל את התשלום לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020) – יעביר אותו לנוסע בתוך 15 ימי עסקים מהמועד האמור; נותן שירותי סוכנות הנסיעות רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו עם הנוסע במועד רכישת כרטיס הטיסה.

 

 

שמירת דינים

 

16.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין.

 

התניה – לטובת הנוסע

 

17.    אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הנוסע.

 

תחולה על נוסע בטיסה פנים-ארצית (הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

 

18.    הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה.

 

 

 

התיישנות

 

19.    תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות חוק זה היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה.

 

סייג לזכאות בשל קבלת הטבה לפי דין זר

 

20.    נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה מאותו סוג שקיבל כאמור.

 

שינוי התוספות

 

21.    השר רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה.

 

ביצוע ותקנות

 

22.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה.

 

         (ב)  תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

תיקון חוק רישוי שירותי התעופה – מס' 4

 

23.    בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 –

 

(1)  בסעיף 6, במקום "טיסות" יבוא "הפעלות";

 

(2)  בסעיף 8, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

 

(3)  בסעיף 8ג, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

"(א1) (1)  המנהל לא ייתן היתר הפעלה, אלא אם כן התחייב מבקש ההיתר למנות אדם מטעמו לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק פיצוי וסיוע, בכל טיסה שהוא מפעיל, שיהיה נוכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה, ועד תום 30 דקות לאחר המראתה;

 

(2)   החובה למנות אדם לפי הוראות פסקה (1) תחול גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה לישראל, ובלבד שהונפק לנוסע כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה מישראל ואליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

 

(3)   בסעיף קטן זה –

 

"חוק פיצוי וסיוע" – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012;

 

"חניית ביניים" ו"נותן שירותי סוכנות נסיעות" – כהגדרתם בחוק פיצוי וסיוע;

 

"כרטיס טיסה הלוך ושוב" – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק פיצוי וסיוע.".

 

תחילה ותקנות ראשונות

 

24.    (א)  תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באב התשע"ב (16 באוגוסט 2012) (להלן – יום התחילה).

 

         (ב)  תקנות ראשונות לפי סעיף 18 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד, יחולו הוראות חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים-ארצית.

 

טיסה שבוטלה – הוראת שעה

 

25.    בתקופה שמיום התחילה ועד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יקראו את פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 6(ב) כך:

 

(1)  בפסקה (1), במקום "עד שעתיים" יקראו "עד ארבע שעות";

 

(2)  בפסקה (2), במקום "עד שלוש שעות" יקראו "עד חמש שעות";

 

(3)  בפסקה (3), במקום "עד ארבע שעות" יקראו "עד שש שעות".

 

 

 

הודעה תשפ"א-2021

 

תוספת ראשונה

 

(סעיף 3(א)(4))

 

פיצוי כספי

 

                               מרחק הטיסה (בק"מ)                                     הסכום (בשקלים חדשים)

 

                              עד 2,000                                              1,290

 

                              עד 4,500                                              2,070

 

                             מעל 4,500                                             3,100

 

 

 

 

תוספת שנייה

 

(סעיף 3(א)(5))

 

פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

 

                                                                                                                             השיעור ממחיר כרטיס

 

                          השינוי בתנאי כרטיס הטיסה                                                           הטיסה ששילם הנוסע

 

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים                                                    60%

 

העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים                                                     80%

 

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים                                                    90%

 

העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק"מ                                 100%

 

 

 

הודעה תשפ"א-2021

 

תוספת שלישית

 

(סעיף 3(ב)(3))

 

מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

 

           מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)

 

    עד 2,000          עד 4,500         מעל 4,500

 

           סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות                                          מחיר (בשקלים חדשים)

 

טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים            780            1,550           2,590

 

טיסה סדירה במחלקת עסקים                               2,070           3,620           6,470

 

טיסה סדירה במחלקה ראשונה                             4,140           7,240          12,930

 

בואו לעוף על העולם עם אקספלורר
מתכננים
מה זו חופשה מושלמת? תחליטו אתם. בטן גב או חופשה אורבנית? רומנטיקה או כל הג'מעה? שופינג? מה הכי משתלם בחגים? ואיך מזג האוויר שם? מלון במרכז העיר או במקום שקט?
אקספלורר. מוצאים את החופשה המושלמת
אתם רק תגידו מה בא לכם, ואנחנו נציע לכם טיסות זולות לכל היעדים, בהתאמה מושלמת בדיוק למה שאתם מחפשים.
מוצאים
אנחנו מאמינים באפשרויות, וכמה שיותר, יותר טוב. ולכן, אלגוריתם החיפוש שלנו הוא המתקדם בעולם. אף טיסה לא חומקת לה מתחת לרדאר, כולל טיסות שלא תמצאו בשום מקום אחר!
אקספלורר. טיסות זולות לכל היעדים בעולם
אצלנו אין "טיסות שהן סודיות" ואין "טיסות בין חברים". יש את כל הטיסות וכל השילובים האפשריים של כל חברות התעופה בעולם.
משווים
החופשה המשתלמת היא זו שאתם יודעים עליה הכל. עם או בלי מזוודה, הושבה, ארוחה, מיסים, אצלנו תראו את כל הפרטים, לפני שאתם סוגרים, בלי אותיות קטנות ובלי אותיות קטנטנות.
אקספלורר. בלי אותיות קטנות
אנחנו נותנים לכם את כל המידע. קנסות, מזוודות, תוספות, הכל גלוי, כדי שתוכלו לדעת כמה אתם באמת משלמים.
מזמינים
אנחנו מאמינים בתשלומים. קודם פלז'ר, אחר כך ביזנס. לכן, באקספלורר אתם נהנים מ- 10 תשלומים ללא ריבית על כל הטיסות ובתי מלון בכל היעדים בעולם. נשמע טוב, נכון?
אקספלורר. 10 תשלומים ללא ריבית
זה לא הכל – כל התשלום מתבצע מולנו ולא מול מס' גורמים, גם בהזמנה משולבת, כדי שאתם תיהנו מחוק הגנת הצרכן הישראלי.
נהנים
אתם יוצאים לחופשה, ואנחנו ממשיכים לעבוד בשבילכם. צ'אט, וואטסאפ או שיחת טלפון 24/7, לכל בעיה שלא תצוץ, לפני החופשה או במהלכה, בשדה התעופה או בצ'ק אין למלון.
אקספלורר. זמינים עבורכם במהלך החופשה
אנחנו כאן, בשביל שאתם תוכלו להיות שם ולהתעסק רק בליהנות. כשתחזרו – שתפו אותנו בחוויות, ותקבלו הנחה לחופשה הבאה!
X