כללי

אתר אקספלורר פועל כסוכן נסיעות אינטרנטי לכל דבר ועניין וככזה אין הוא נושא באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותו, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספקי השירותים.

ניתן לבצע הזמנה אינטרנטית בלבד - בשימוש עצמי דרך אתר האינטרנט. האתר מיועד להזמנה עצמאית אינטרנטית ואינו מספק שירות קבלת קהל. במידה והלקוח מעוניין לשלם דרך הטלפון, עליו לבצע הזמנה באתר האינטרנט ולסמן אפשרות זו בדף התשלום ואחד מנציגינו יחזור אליו (הדבר כרוך בעמלה).

האתר אינו פועל אלא כמתווך ושליח מטעם הנוסעים ומביא ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים  לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על האתר כל אחריות למעשי הזולת, ו/או עקב גורמים שתלויים או אינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי. הטיסות מבוצעות על-ידי חברות התעופה השונות והאתר אינו נושא באחריות לשינויים ו/או ביטולים שיחולו בטיסות.

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשותו מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין האתר נושא באחריות כלשהיא בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים. על הנוסעים מוטלת האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהייה להם כל תלונה ו/או תביעה מכך סוג שהוא בקשר לכך כנגד אתר אקספלורר. האתר עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני ונכון, ואולם אין הוא אחראי באופן כלשהו לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות.

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מנועים מהעלאת טענה כלשהיא בניגוד לכך.

השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18 ומעלה. היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי אתר אקספלורר ו/או מי מסוכניו ו/או שלוחיו שומר על זכותו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

מוצהר בזאת כי אתר אקספלורר הסכים לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן במסמך זה.
 
מחירים

המחירים הנקובים באתר מתייחסים להזמנה ישירה באמצעות אתר אקספלורר בלבד, שתבוצע במלואה באתר ולא בהזמנה טלפונית או בכל דרך אחרת כלשהיא.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה וישולמו על פי שער העברות המחאות גבוה ביום התשלום בפועל. 

לתשומת לב, המחירים המתפרסמים באתר ניתנים לשינוי ע"י אתר אקספלורר ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המחירים המתפרסמים מותנים בהזמנה ובתשלום מראש. עליית מחירים ו/או כל שינוי שהוא במחירים לא תחול על ההזמנות שכבר בוצעו, למעט באם לא שולמה מלוא התמורה ע"י הנוסע לאתר עד לתאריך הכרטוס. ואם לא כן, כל שינוי שהוא הן בעלויות הן בתוספות מיסי דלק ו/או מיסי נמל ו/או היטלים כלשהם, תחול התוספת בתשלום על הנוסע ו/או המזמין.

נוהל הזמנה ופרטי נוסע

נבקשך לספק פרטיים אישיים בעברית ו/או באנגלית של הנוסעים ושל המזמין, כנדרש באתר וזאת על מנת שנוכל לספק את המוצרים בהתאם לדרישות הספקים השונים. אתר אקספלורר אינו אחראי בדרך כלשהיא לטעות שתעשה במסירת הפרטים האישיים בנוסף לטעות בפרטי הרכישה הרצויים. נזקים ו/או שינויים כלשהם שיידרשו בעקבות אי מסירת מידע ופרטים מדויקים, התשלום יחול על הנוסע ו/או על המזמין.

בסיום הזמנה כלשהיא, נבקשך להתייחס למצב אישור ההזמנה ו/או במידה והיא עדיין בגדר בקשה (RQ). יתכן וחלק מהזמנה יקבל אישור מיידי וחלק ממנה יהיה במצב המתנה עד לקבלת אישור מאתר אקספלורר.
 
אישור סופי יימסר לנוסע ו/או למזמין בכל אמצעי אלקטרוני ו/אחר שיהיה מקובל על הצדדים. עם קבלת האישור ולאחר תשלום סופי, יישלחו מסמכי ההזמנה לדואר האלקטרוני שנמסרו בהזמנה.
 
תשלום

אתר אקספלורר מאובטח והפרטים נשמרים לשימוש בלעדי עבור ההזמנות המבוקשות ע"י המזמין ו/או הנוסע. נבקשך למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס התשלום. 
 
מידע כללי לנוסע

נוסע, אזרח ישראל,  היוצא מהארץ חייב לוודא כי ברשותו המסמכים הבאים:
*דרכון – חייב להיות בתוקף למינימום חצי שנה טרם מועד היציאה. בעלי אזרחות כפולה, חייבים לצאת ולהיכנס לישראל באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.
*מומלץ לבדוק באם יש צו עיכוב מהארץ – ניתן לקבל מידע במשטרת הגבולות בטלפון 02-5429167 .
יש צורך לשלוח צילום תעודת זהות או דרכון לפקס מס' 02-5898819, להמתין כ- 5 דקות, להתקשר לטלפון של משטרת הגבולות 02-5429392 ולקבל תשובה.

*אשרות כניסה- לבדוק באם יש צורך באשרת כניסה למדינה אליה טסים ולהנפיק את אשרות הכניסה בארץ, טרם מועד היציאה. בעלי תעודות מעבר מחויבים באשרת כניסה לכל יעד ובאחריותם להנפיק האשרות טרם יציאתם מהארץ. שימו לב כי אם טיסתכם כוללת עצירת ביניים (אפילו קצרה ביותר), חלק ממדינות העולם (כגון ארצות הברית) דורשות אשרה גם למעבר בלבד. אתר אקספלורר אינו אחראי בדרך כלשהיא לנזק מכל סוג שהוא בגין אי טיפול באשרות הכניסה לסוגיהן. הנפקה ובדיקת תוקף האשרות הינן באחריות הנוסע בלבד.
*חיסונים- ניתן לבדוק במשרד הבריאות באם יש צורך בחיסונים כלשהם ליעד הנסיעה.

לשכות הבריאות –
תל אביב-  רחוב הארבעה  12                 03-5634848 
ירושלים – רחוב יפו 86                          02-5314811 
חיפה -  רחוב פלי"ם 15 א' קומה 18         04-8632913 
 
כמו כן רצוי ומומלץ לרכוש פוליסת ביטוח נוסעים, כרטיס אשראי בינלאומי ולצלם את הדרכון ואשרות הכניסה.
כל נוסע חייב לוודא כי המסמכים אותם קיבל עבור המוצר המוזמן, נמצאים בידו וכי הפרטים תואמים את ההזמנה אותה רכש.
על כל נוסע למלא אחר דרישות הרשויות המוסמכות בארץ ובחו"ל, להמציא מסמכי נסיעה ולהתייצב בהתאם להנחיות. כל זאת על מנת להבטיח את ביצוע הנסיעה כהלכתה. נוסע אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל או שכניסתו לא אושרה למדינה כלשהיא, אין אתר אקספלורר אחראי באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם לנוסע.
 
טיסות

הטיסות מוצעות ומתבצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות הן סדירות והן שכר והן טיסות זולות לאו קוסט - הכול בהתאם לאמנות התעופה השונות.

פרטי הטיסה, המבוצעות באחריות בלעדית של חברות התעופה: שעות, מספר טיסה ו/או ימי הטיסות ו/או מסלול הטיסה, שינויים, עיכובים, נחיתות ביניים אם מתוכננות וגם אם אינן מתוכננות - עלולים להשתנות עקב החלטה של חברת התעופה, ולעיתים ללא הודעה מוקדמת על כך.
 
אתר אקספלורר אינו נושא באחריות לשינויים (כאמור לעיל) שיחולו בטיסות ו/או לרישום יתר (טיסה מלאה למרות הזמנתכם) הן ע"י חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר. ועל כן לא יוכל להיענות לבקשות להחזרים ו/או פיצוי כלשהוא בגין שינויים שחלו בפרטי הטיסות ו/או הוצאות שנגרמו לנוסעים עקב כך.
 
טיסות השכר, המוצעות באתר, מתבצעות ע"י חברות שכר שונות. בהתאם לתנאים המפורטים על כרטיס הטיסה ובהתאם לתנאים ובאחריותן הבלעדית של חברות השכר השונות. הכול בהתאם לתקנות טיסות שכר של רישוי שירותי תעופה (טיסות שכר).

טיסות לאו קוסט מתבצעות בתנאים שונים מטיסות רגילות ויש לשים לב לעניין, ברובן, הכרטיס הבסיסי אינו כולל מזוודה, אוכל, אפשרות ביטול, בחירת מושב ועוד.

תנאי שינוי כרטיס טיסה: בכרטיס המאפשר לשנות תאריכי טיסה (בין אם בתשלום או בחינם), התאריך המקסימלי (הרחוק ביותר) אליו ניתן לשנות טיסה יהיה כ- 11 חודשים מתאריך רכישת הכרטיס המקורי.  

תנאי ביטול כרטיס טיסה: במקרה בו חברת תעופה מאפשרת לבטל כרטיס טיסה (בתשלום קנס), תנאי ביטול כרטיס טיסה (מצד הלקוח) יהיו תקפים רק עד מועד מימוש בפועל של הטיסה הראשונה בכרטיס ולאחר מימוש הטיסה הראשונה בכרטיס לא יהיה ניתן לבקש החזר בגין ויתור מצד הלקוח על המשך המסלול הכלול באותו כרטיס.

החזר בגין ביטול טיסה

החזר בגין ביטול (הן מצד הלקוח והן מצד חברת תעופה / ספק שירותי התיירות) יוחזר ללקוח רק לאחר קבלת הכסף מהספק – בניכוי דמי טיפול בביטול של 45$ לכל נוסע. 

שילוב כמה כרטיסים בהזמנה אחת: אתר XPLORER מציע שילובי טיסות בין חברות תעופה שונות ו/או מקורות כרטוס שונים. במקרה של כמה כרטיסי טיסה שונים באותה הזמנה - הטיסות המוזמנות מהוות הזמנות משנה נפרדות מכל ספק או מקור נפרד. שימו לב, בהזמנה משולבת זו, יופק לכל קטע טיסה כרטיס טיסה נפרד ועצמאי. כל קטע / רכיב כזה בהזמנה יחשב כעסקה נפרד (עם תנאי ביטול ושינוי שונים) ולא יהיה כל קשר בין הקטעים הנפרדים בכל מה שקשור לביטולי טיסות או שינויים. יובהר כי ביטול קטע טיסה אחד על ידי הלקוח או על ידי חברת התעופה / ספק אינו מחייב ואינו נוגע או קשור לקטעי טיסות אחרים המוזמנים ומכורטסים בנפרד באותה חברת תעופה או חברות תעופה שונות / אחרות והללו יעמדו ככרטיסים נפרדים בפני עצמם.

טיסות לואו קוסט

רבות מהטיסות המוצעות באתר זה הינן טיסות מוזלות – לאו קוסט ומתוקף כך, אלא אם כן צוין אחרת, מחיר הטיסה אינו כולל תשלום בגין הושבה, תשלום בגין משלוח כבודה ותשלום בגין מזון ומשקאות בטיסה. כל אחד מהשירותים שצוינו לעיל כרוך בתוספת תשלום לחברת התעופה, בהתאם לתנאי ההזמנה שמצוינים במסגרת תהליך ההזמנה ו/או באתר חברת התעופה. על פי רוב, ככל שהלקוח מעוניין לצרוך שירות משירותים אלה, מומלץ לו להזמין את השירות מראש, שכן במקרים רבים רכישת השירות בשדה התעופה ובעת הטיסה עשויה לעלות יותר.

72 שעות לפני מועד החזרה, התקשר ואשרר את טיסתך חזרה.

רצוי למסור מספר טלפון בחו"ל או כל אמצעי קשר אחר על מנת שניתן יהיה להעביר הודעות על שינויים, במידה ויהיו.

התמורה עבור התשלום

יובהר בזאת כי התמורה אשר שולמה היא בגין הנפקת כרטיס הטיסה ללקוח. חברת התעופה מספקת את שירות הטיסה ללקוח, בין שהשירות נרכש ישירות ממנה או באמצעות סוכן נסיעות. סוכן הנסיעות אינו ספק שירותי הטיסה, אלא ספק שירותי הזמנת שירות הטיסה.

ביטול טיסה מצד חברת התעופה
 

על פי חוק שירותי תעופה הישראלי, החוק מחייב את הלקוח לפנות מיידית, בעצמו (או באמצעות סוכן הנסיעות אם הוא רוצה להיעזר בו) - לחברת התעופה ולקבל ממנה את השבת התמורה (ו/או פיצוי המגיע ככל שמגיע בהתאם לנסיבות המקרה). לכן, במקרה בו בוטלה הטיסה ע"י חברת התעופה, לא זכאי הלקוח לבצע הכחשת עסקה מול חברת האשראי בגין כשל תמורה של סוכן הנסיעות, משום שהתמורה בדמות כרטיס טיסה הונפקה ונשלחה ללקוח.
 

הסוכן הינו גורם עצמאי ונפרד מחברת התעופה ומעביר את כספי הלקוח לחברת התעופה בעבור הכרטיס שהנפיק ללקוח. אין אפוא יכולת קיזוז מהסוכן כדי להיפרע מחברת התעופה.

זמן קצר ביותר לאחר שהלקוח הזמין את הכרטיס (גם בעסקת תשלומים) – סוכן הנסיעות מעביר את מחיר הכרטיס המלא לחברת התעופה.  


כל עוד הסוכן סיפק את כרטיס הטיסה, המקנה לנוסע זכויות משפטיות מכוח חוק שירותי תעופה ומסייע ללקוח בקבלת ההחזר מחברת התעופה – הרי שהסוכן ביצע את כל חלקו בעסקה.


מלונות

בחלק מהעסקאות מוצע מחיר מוזל לחדרי מלון, מחיר זה אינו בר ביטול והלקוח צריך לסמן בהזמנה שהוא מודע לכך. 

בכלל ההזמנות, עמלת דמי טיפול לא תוחזר גם בביטול מלא ע"י הלקוח.

כל המידע שמוצג על המלונות מגיע מהמלונות עצמם, מדובר במידע לגבי המלון, מתקניו והחדרים. מידע זה אינו באחריותנו ועלול להשתנות בכל זמן. 

חלק מהבקשות המיוחדות מהמלון, נשלחות ישירות למלון ואין אנו מתחייבים שהן ימולאו. חלק מהמבקשות עלולות להיות כרוכות בתשלום נוסף.
 

ויזות

באחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק האם נדרשת ויזה (אשרת כניסה)  ליעד אליו הוא טס או למדינות המעבר בהם יש החלפת מטוס בדרך ליעד. 

מטען

לכל נוסע, למעט תינוק עד גיל שנתיים, בחלק מהמקרים כרטיס הטיסה מאפשר לשאת כבודה בתא המטען לפי הפרטים המופיעים על כרטיס הטיסה וכבודת יד עד משקל 4 ק"ג ובחלק מהמקרים אין זכאות לכבודה בתא המטען או בכלל. יש לשים לב לתנאי הכבודה המופיעים בכרטיס. מטען עודף יחויב עפ"י תעריף והחלטה של חברות התעופה השונות, למעט מקרים בהם לא יאפשרו חברות התעופה נשיאת מטען עודף. במרבית חברות הלואו קוסט ישנה הקפדה יתרה על משקל הכבודה ומימדיה, בין אם מדובר בכבודה ידנית, או בכבודה הנשלחת בתא המטען. אקספלורר ממליצה ללקוח למדוד ולשקול מבעוד מועד את כל פריטי הכבודה שברשותו כדי להימנע מתשלום נוסף.

ארוחות

בקשה להזמנת מזון מסוגים שונים תועבר לחברות התעופה. ביצוע בקשה זו באחריות בלעדית של חברות התעופה השונות.

תינוק

לתינוק עד גיל שנתיים אין מקום ישיבה יעודי ו/או כבודה ו/או מזון ולא ניתן להבטיח עריסה.

נשים בהריון

נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

זמן הגעה לטיסה

מומלץ להגיע לשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב.

מיסים והיטלים

ייתכנו שינויים בעלויות המיסים ו/או היטלים למיניהם, הכול עפ"י הנחיות ודרישות חברות התעופה השונות.
תוספות בגין התייקרויות ו/או שינויים ייגבו בנוסף למחיר החבילה המפורסם, אם יידרש.

טיסות פנים

בחלק מהמסלולים המוצעים יש צורך להוסיף טיסות פנים שאינן כלולות במחיר הטיול (למעט היכן שצוין אחרת). יש צורך לוודא הזמנת טיסות הפנים בהתאמה למסלול המבוקש ע"י הנוסע. במידה ואלה הוזמנו ישירות ע"י הנוסע, אתר אקספלורר לא יהא אחראי על כל עיכוב/נזק שייגרמו לנוסע עקב אי ביצוע ו/או תקלה/ שינוי כלשהו שייגרמו בהקשר לטיסות הפנים. כל נזק שייגרם ו/או תשלום כספי שיתבקש יחויב ע"י הנוסע.

ביטוח

אתר אקספלורר מציע וממליץ, לכל נוסע, לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען מקיף ונרחב לפי הצרכים האישיים של כל נוסע, ניתן לרכישה 60 יום לפני מועד היציאה ובהתאם לתנאים של החברות המבטחות.

מובהר בזאת כי אתר אקספלורר אינו אחראי לנזקים שייגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה.
מובהר ומודגש כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי וכי אתר אקספלורר פועל כמתווך בין הנוסע ונותני השירותים השונים או מי אשר פועל מטעמו ובכלל זה חברות התעופה השונות (כולל טיפול בכבודת נוסעים שניזוקה ו/או לא הגיעה).
במקרה של תביעה כלשהיא בהמשך לאמור לעיל, יש לפנות ישירות לחברה המבטחת.

לתשומת לב, הביטוח אינו מכסה כל מקרה של ביטול הזמנות אלא בהתאם לתנאי הפוליסה שנרכשה.

מזג אוויר ותופעות טבע

אתר אקספלורר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או תקלות ו/או שינויים ו/או ביטולים אשר ייגרמו בשל תופעות טבע ו/או מזג אוויר ו/או נסיבות אחרות שאינן נתונות לשליטתו.

איחורים ושינויים שבוצעו ע"י הנוסע

נוסע אשר לא הגיע ו/או איחר, מכל סיבה שהיא, על מנת לממש, לרבות מימוש חלקי, את אשר הזמין (כגון: טיסות, טיול מאורגן, העברות וכל שירות שהוא) אתר אקספלורר אינו אחראי בשום צורה להחזר כלשהו. ולא יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי התייצבות ו/או איחור. נוסע שישנה פרט כלשהו בהזמנה, ייתכן ויידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים השונים שפרטיהם יימסרו לנוסע. התשלום יחול על כל מרכיב שישונה ע"י הנוסע כולל כרטיס הטיסה.

לאתר אקספלורר אין חובה כלשהיא למתן החזר ו/או פיצוי כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו או נוצלו חלקית.

הזמנת כרטיסים לאירועים / הופעות / אירועי ספורט ועוד

האתר פועל, בין היתר, כמתווך בין רוכשים לבין מוכרי הכרטיסים.
רשאים לרכוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.
 

בעת ביצוע הזמנה באתר הרוכש עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים, לדוגמה העתק רישיון נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת. אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על האתר ו/או המשתמשים בו.
 

היות והכרטיסים הנמכרים באתר נמכרים דרך שוק משני, מחירי הכרטיסים, במקרים רבים, הינם מעל המחיר בקופות או מעל "הערך הנקוב" המצוין על גבי הכרטיס.
 

מחירי הכרטיסים כוללים חיוב עבור שירותים נוספים ודמי טיפול כמוגדר בכל הזמנה. המחירים המצוינים באתר אינם כוללים מיסים כלשהם והרוכש יישא בתשלום כל מס שיחול, אם יחול, בגין הזמנתו.  
 

החברה נוקטת במאמצים להבטיח כי המחירים המצוינים באתר הינם המחירים הנכונים והמדויקים, יחד עם זאת ככל שיתברר כי חלה טעות במחיר המצוין באתר, המחיר לתשלום יהיה המחיר הנכון והמדויק.
 

התשלומים באתר יתאפשרו באמצעות כרטיס אשראי. סליקת הכרטיסים מתבצעת על ידי החברה או על ידי ספק הכרטיסים.
 

אין בביצוע ההזמנה על ידי המשתמש כדי להבטיח את זמינות הכרטיסים אותם בחר המשתמש ויכול להיות מקרה בו כרטיסים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם זמינים עוד במחיר ו/או בכמות המצוינים בהזמנת המשתמש. הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר אישורה בכתב על ידי החברה.
 

הכרטיסים יסופקו למשתמש בהתאם לשיטת המשלוח אשר בחר המשתמש בעת ההזמנה.
 

בהזמנות לחלק מהאירועים, לרבות אך לא רק, ליגות ספורט מקצועיות שלא בעונה (off season), מופעי מוזיקה, אירועים בלאס וגאס ועוד, מועד משלוח הכרטיסים הינו מועד משוער.
 

בחלק מן האירועים, אספקת הכרטיסים תיעשה באמצעות משלוח "כרטיס אלקטרוני" בדואר אלקטרוני ו/או בדרך אחרת. המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש לא הוגן בכרטיסים האלקטרוניים. עשה המשתמש שימוש לא הוגן כאמור בכרטיסים האלקטרוניים, ייחשב הדבר להפרה חמורה ויסודית של תנאי השימוש.
 

המשתמש מסכים ומתחייב להתנהג באופן נאות ולציית לכל החוקים והמדיניות במקום בו נערך האירוע. 

חלק מההזמנות באתר הן במסגרת תיווך בין המשתמש לבין ספק הכרטיסים. בהזמנות אלה החברה הינה מתווכת בלבד לפיכך, בין היתר, אין ולא תהא החברה אחראית לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הנובעים ממעשה או מחדל של ספקי הכרטיסים וכל מי מטעמם. החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג (רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה), תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי, פעילות מבצעים ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.

ביטול על ידי הלקוח: עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, החברה פונה לספקי הכרטיסים בחו"ל ורוכשת מהם את הכרטיסים. מדיניות ספקי הכרטיסים בחו"ל היא לא לאפשר ביטול או החזר כספי בגין כרטיסים שנרכשו. לפיכך, ההזמנות באתר הינן סופיות ולאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח  ואישורה על ידי החברה, לא יתאפשר ביטול ההזמנה ו/או החלפת כרטיסים ו/או החזר כספי, לרבות במקרה של אובדן ו/או נזק ו/או גניבה.

ביטול או דחייה על ידי מארגני האירוע

מובהר כי במידה שהאירוע נדחה למועד אחר, הכרטיסים יהיו תקפים למועד החדש שיקבע על ידי המארגנים, ולא תהיה אפשרות ביטול של ההזמנה.
במידה שהמארגנים יחליטו שאירועים יתקיימו בנוכחות חלקית בלבד של קהל, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. במקרה כאמור, יוחזר למשתמשים הסכום המלא אשר שולם עבור הכרטיס, בניכוי 45$ לאדם.
במקרה שבוטל אירוע או שהתקיים ללא קהל או שיתקיים במדינה אחרת מהמדינה שבה תוכנן האירוע המקורי, החזר כספי יינתן בכפוף להחזרים וזיכויים מאת ספקי הכרטיסים/מפיקי האירוע וכנגד השבת הכרטיסים על ידי המשתמש. בכל ביטול כאמור יחולו דמי טיפול בהם יישא המשתמש. אלא אם צוין שיעור אחר בהזמנה או שנקבע שיעור אחר על ידי ספקי הכרטיסים הרשמיים של אותו אירוע (שאז יחול הגבוה מבין השיעור שנקבע ודמי הטיפול שלהלן), דמי הטפול יהיו בשיעור של 16% ממחיר ההזמנה לאירועים בארה"ב ודמי טיפול בשיעור של 12% ממחיר ההזמנה ליתר האירועים. כמו כן במקרה של אספקת כרטיסים, דמי משלוח אינם ניתנים להחזרה מכל סיבה שהיא.
החזר יבוצע במטבע המקורי בו בוצעה ההזמנה. המשתמש יישא בתשלום דמי המרה, לרבות אך לא רק, כפי שיידרש על ידי הבנק של המשתמש.

דמי ביטול

במקרה של נוסע אשר רוצה לשנות ו/או לבטל הזמנה כלשהיא יחולו דמי שינוי ו/או ביטול מרגע אישור ההזמנה. תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם למוצר המוזמן, מועד היציאה, מועד ההזמנה ומועד הביטול ו/או שינוי- מועד זה יהיה בתוקף עם קבלת הודעה בכתב לאתר אקספלורר ואישור קבלת ההודעה מאתר אקספלורר. מובהר בזאת כי מניין ימי העסקים הינם ימי שני עד חמישי בשבוע ובתנאי שאינם ערבי חג בארץ ו/או בחו"ל ובשעות העבודה המקובלות.

בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן –"החוק") אלו הן ההגדרות: "ימים שאינם ימי מנוחה" -ימי עבודה שהנם ימי חול, לא כולל שבת/חג ויום שישי/ערב חג עד השעה 12:00; "צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו תהיה אקספלורר ה"עוסק";

בעסקת מכר מרחוק

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), הוראות ביטול העסקה המופיעות בסעיף 7.2 לא יחולו על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסות מחוץ לישראל.

בעסקאות אשר בהן נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעסקה בה נרכשו מספר כרטיסי טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעסקה נפרדת וכל כרטיס אשר בו משולבות יותר מחברת תעופה אחת יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.  
 
בטיסות סדירות  אשר אינן ביטולן אינו  חל במסגרת החוק  להגנת הצרכן וחלים בהן דמי ביטול  על פי מדיניות חברת התעופה וחוקי  הכרטיס , נוסף על דמי הביטול הנקבעים על ידי חברת התעופה תגבה אקספלורר "דמי טיפול" של  30-50  דולר לכרטיס. החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום ההחזר עבור ההזמנה.

כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. 
אקספלורר אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמנים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל מקרה ומקרה. לדמי השינוי הנגבים על ידי חברות התעופה יגבו דמי טיפול של 30-50 דולר לכרטיס.

דמי ביטול לטיסות ו/או טיולים מאורגנים ו/או השכרת רכב ו/או חבילות נופש ו/או בתי מלון בכפוף ובהתאם להנחיות והוראות חברות התעופה השונות ונותני השירותים השונים בארץ ו/או בחו"ל.

ככלל, על כל ההזמנות הנעשות באתר חלים דמי ביטול ו/או דמי שינוי כאמור, והינם משתנים מספק לספק, כל האמור לעיל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

שינויים / עדכונים במחירים

אתר אקספלורר שם מטרה לנגד עיניו להציע מחירים מיוחדים ותנאים אטרקטיביים ללקוחותיו, המזמינים ישירות באתר החברה.

כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי האתר וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע הכרטוס בהזמנה  ו/או מסמכי הנסיעה שהוזמנו לנוסע. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי. במידה והשירות המוזמן לא שולם במלואו ובמידה ומיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים יחולו שינויים בעלויות השונות (כמו: שערי חליפין העלאת מיסים, התייקרויות דלק ושינויים אחרים), תחול התוספת על הנוסע בלבד.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל.

אתר אקספלורר עשוי לשנות מחירים ו/או לעדכן מחירים בכל עת. ייתכנו מקרים בהם הזמנה תאושר אולם במחיר שונה מהמפורסם באתר וזאת בשל שינוי במהות ההזמנה המקורית.

המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה הינו המחיר הסופי והמחייב את הנוסע ולא בהכרח המחיר המפורסם באתר אקספלורר.

החזר בגין ביטול

החזר בגין ביטול (הן מצד הלקוח והן מצד חברת תעופה / ספק שירותי התיירות) יוחזר ללקוח רק לאחר קבלת הכסף מהספק – בניכוי דמי טיפול בביטול של 45$ לכל נוסע. 

זיכויים והחזרים

מובהר בזאת כי לאחר יציאת הנוסע מהארץ, אין החזר כספי כלשהוא בגין שירותים או חלקם שלא נוצלו.

מדיניות אספקת מסמכים

כל החומר ישלח בדואר אלקטרוני או פקס, ניתן לקבל אותו גם בכתובת שדרות ירושלים 42 תל אביב יפו במשרדי ברון טורס.

פניות

במהלך שהות הנוסע בחו"ל, במידה ונתקל בבעיה ו/או באי שביעות רצון כלשהי, יפנה הנוסע ישירות ומיידית לנציג/ספק מקומי ו/או לאתר אקספלורר. נציגי החברה יעשו ככל שביכולתם לסייע בידי הנוסע באופן מיידי. נוסע שלא יפנה למי מהאמורים לעיל ויפעל בעצמו לפתרון הבעיה, יהיה אחראי בלעדי לעלויות נוספות ו/או הפרשי תשלום כלשהם, במידה וידרשו ממנו ולאתר אקספלורר לא תהייה אחריות כלשהיא לפעולתו העצמאית של הנוסע.
 
חילוקי דעות

כל בירור, תלונה, טענה, תביעה, בעיה, אי שביעות רצון כלשהיא,  תועבר תוך  14 יום, לאחר חזרת הנוסע לארץ ובכתב לאתר אקספלורר.
כל שירות שהוא, שנרכש ע"י הנוסע ובהתאם לפירוט המוצג באתר כפוף לשינויים אפשריים שאינם בהכרח באחריותו של אתר אקספלורר. עצם הרשמתו ו/או רכישתו (גם אם תשלום מקדמה) מהווה הסכמה לכל התנאים האמורים באתר אקספלורר.
סמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבית משפט בתל-אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד, גם ולמרות שייתכן כי הנוסע ו/או מי מנציגיו, מאזור שיפוט אחר בישראל.

X